Умови використання

Редакція датована 08/28/2023

Даний документ, надалі іменований «Договір-оферта», є публічною офертою ТОВ «НЕТФРЕЙМ», код ЄДРПОУ 43901522 (далі - «Розробник» або «Виконавець») щодо надання послуг з розробки «Одоо » (далі – «Система») фізичним та юридичним особам (далі – «Клієнт» або «Замовник»). Відповідно до положень ст. 633, 641 ЦК України умови публічної оферти та публічного договору є єдиними для всіх Замовників..

1. Терміни та визначення

1.1 «Odoo» — це система бухгалтерського обліку та управління бізнесом, розроблена бельгійською компанією Odoo SA.

1.2 «Публічна оферта» - договір, в якому одна сторона, Виконавець, зобов'язується надати послуги з розвитку системи Odoo кожному, хто за цим звернеться.

1.3 «Хмарний хостинг» - послуга з розміщення та підтримки системи Odoo на серверах Виконавця для надання доступу Замовнику до розміщеної системи..

1.4. Програми для України» - набір додаткових модулів до системи Odoo, розроблений Виконавцем та опублікований на сайті Виконавця.

1.5. «Підтримувана версія системи» — якщо не вказано інше, послуги, що надаються за цією Пропозицією, стосуються підтримуваної версії системи Odoo, тобто трьох останніх версій системи.

1.6. «Акцепт» - надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підписання Сторонами письмового примірника Договору.

1.7. «Пакет послуг» - обсяг послуг з розробки системи Odoo, що надаються Виконавцем Замовнику погодинно (тариф та години обговорюються індивідуально із Замовником).

1.8 «Замовник» — будь-яка юридична або фізична особа, яка прийняла цей Договір.

1.9 «Виконавець» – юридична особа ТОВ «Нетфрейм» в особі директора Воронової Ірини Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у встановленому чинним законодавством порядку, яка надає послуги передбачених п. 4.1 Договору.

Підрядник є офіційним партнером Odoo SA в Україні


2. Загальні положення

2.1. Договір є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, а особа, яка приймає пропозицію (публічну оферту) укласти договір (здійснює акцепт), стає замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України. , ст.11 Закону України «Про електронну комерцію» та умови цього Договору.

​​

2.2. Договір є пропозицією (публічною офертою) необмеженому колу фізичних та юридичних осіб укласти Договір з Виконавцем шляхом повного та безумовного прийняття умов цього Договору..

​​

2.3. Умови Договору є однаковими для всіх осіб, які вирішили прийняти умови цього Договору.

​​

2.4. Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, оскільки його умови визначаються Виконавцем і можуть бути прийняті Замовником лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. У разі незгоди Замовника з усіма або окремими положеннями цього Договору укладення Договору не відбувається.

2.5. Оплата послуг Виконавця шляхом безготівкового перерахування коштів на підставі виставленого Виконавцем рахунку вважається приєднанням до Договору.

​​

2.6. Договір вважається укладеним з дати оплати Виконавцю наданих Замовником послуг на умовах, встановлених цим Договором.

2.7. Сторони можуть домовитися про інший спосіб приєднання до Договору та визначити інший момент укладення Договору.

​​

2.8. Вчинення Замовником дій, передбачених п. 2.5 цього Договору, вважається прийняттям Замовником пропозиції про укладення Договору (акцептом), а також підтверджує факт повного та безумовного прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких застережень чи коментарі статті 642 ЦК України. Акцептом пропозиції Виконавця (публічної оферти) Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору та підтверджує, що він розуміє зміст Договору та правові наслідки його укладення.

2.9. Договір є електронним договором у розумінні статті 3 Закону України «Про електронну комерцію», що укладається з використанням доступних інформаційно-телекомунікаційних систем і не може бути визнаний недійсним у зв’язку з його оформленням в електронній формі.

​​

2.10. Цей Договір у паперовій формі може бути наданий на вимогу Замовника, а також може бути роздрукований Замовником незалежно від сайту Виконавця. https://www.netframe.org/

2.11. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує:

​​

2.11.1. повне та всебічне ознайомлення з Публічною офертою, викладеною в умовах цього Договору;

2.11.2. його абсолютне та беззаперечне прийняття публічної пропозиції, викладеної в умовах цього Договору;

2.11.3. повне розуміння змісту своїх зобов’язань за Договором та правових наслідків його укладення.

​​

2.12. Підтвердженням укладення Договору є квитанція, чек, платіжне доручення, інший розрахунковий або касовий документ (в електронному та/або паперовому вигляді), що засвідчує факт оплати послуг, що є предметом Договору, згідно з вимогами 


3. Предмет договору

​3.1. Замовник замовляє та зобов'язується прийняти та оплатити, а Виконавець зобов'язується надати послуги з розробки та налаштування Системи «Odoo» (далі - «Послуги»).


3.2. Результати Послуг призначені для використання Клієнтом у всьому світі без обмежень.

4. Послуги

4.1. Виконавець надає Замовнику послуги з розробки та налаштування Системи «Odoo», а саме:


- розробка та налаштування системи «Odoo»;

- розробка та програмування оптимізаційних скриптів;

- розміщення інформації на веб-сайтах і пов’язана з ними діяльність, включаючи послуги, пов’язані з діяльністю з веб-порталами;

- консультування з питань інформатизації;

- аналіз і планування етапів роботи;

- проєктування, програмування, розробка, модифікація та виготовлення програмного забезпечення відповідно до вимог Замовника;

4.2 При наданні Послуг Виконавець зобов’язується виконувати вказівки Замовника та усувати виявлені недоліки Послуг у погоджений Сторонами термін

4.3 Виконавець надає Послуги за допомогою телефону, пошти, електронної пошти, мобільного зв'язку, в усній або письмовій формі.

4.4 Детальний перелік та обсяг Послуг, що надаються Виконавцем, а також вартість Послуг на конкретний період визначаються Сторонами в Технічних умовах.

4.5 Надаючи Послуги, Виконавець зобов'язується виконувати розпорядження Замовника та усунути зазначені недоліки в узгоджені Сторонами терміни..

4.6 Детальний перелік та обсяг уже наданих Виконавцем Послуг, а також їх вартість на відповідний період визначаються Сторонами в Рахунках на оплату Послуг та Акті приймання-передачі наданих Виконавцем та оплачених послуг. для Замовника.


5. Пакет послуг

​5.1 Клієнт робить замовлення:

- електронною поштою або за телефоном, вказаним у розділі «Контакти» на офіційному сайті Виконавця: https://www.netframe.org/

- майбутній проект обговорюється індивідуально з кожним Замовником

- готується відповідне окреме технічне завдання. У такому технічному завданні визначається тариф, кількість годин, вартість послуги.


6. Права та обов'язки Сторін

6.1 Виконавець зобов'язується:

6.2 Надавати Послуги, визначені в пункті 4.1 цього Договору та зазначені в Специфікаціях. Надання Послуг має бути належним, своєчасним і професійним відповідно до вимог, викладених у цьому Контракті.

6.3 Зберігати конфіденційність будь-якої інформації про Замовника або отриманої від Замовника у зв’язку з виконанням цього Договору та визначеної цим Договором як Конфіденційна інформація.

6.4 Not to carry out activities that are similar in content or form to the provision of Services under this Contract, if such activities lead to the use of disclosure or access to the Customer's Trade Secret or Confidential Information.

6.5 Не здійснювати дії, подібні за змістом або формою до надання Послуг за цим Контрактом, якщо такі дії призводять до розкриття або доступу до комерційної таємниці або конфіденційної інформації Клієнта..

6.6 Замовник зобов'язаний:

6.7 Прийняти Послуги, що надаються Виконавцем, шляхом підписання відповідного акту прийому-передачі наданих послуг, який надається Замовнику не пізніше останнього числа місяця, в якому виконано Послуги.

6.8 Здійснювати розрахунки з Виконавцем на умовах цього Договору.

6.9 Замовник має право:

6.9.1 Вимагати від Виконавця надання послуг належної якості згідно з умовами цього Договору.

6.9.2 Отримувати необхідну та достовірну інформацію про обсяг послуг, що надаються ним, а також іншу інформацію, пов'язану з наданням послуг.

6.9.3 Звертатися до Виконавця з інноваційними пропозиціями щодо вдосконалення процесу надання послуг.

6.10 Підрядник має право:

6.10.1 Припиняти повністю або частково надання послуг у випадках:

- у разі невиконання Замовником умов цього Договору;;

- in case of overdue payment of the invoice specified in Clause 7.2 of this Contract;

- у разі прострочення оплати рахунку, зазначеного в п. 7.2 цього Договору 

Фахівці Виконавця щодо користування послугами та Інтернетом;;

- у разі надсилання Замовником через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить нормам чинного законодавства України.


7. Договірна ціна. Процедура розрахунку

​7.1 Вартість послуг розраховується індивідуально для кожного проекту та вказується в окремому документі (технічному завданні), що додається до цього Договору. Ціни вказані в національній валюті України..

7.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником на умовах 100% передоплати вартості замовлених послуг, протягом 3 календарних днів після надсилання Виконавцем відповідного рахунка в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Виконавця..

7.3. Послуги надаються за умови оплати 100% після надходження платежу на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є дата надходження грошових коштів від Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця..

7.4. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.


8. Відповідальність сторін

​8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. ТОВ «НЕТФРЕЙМ» не несе відповідальності перед Клієнтом і третіми особами за будь-які претензії або збитки, що виникли не з вини ТОВ «НЕТФРЕЙМ»..

8.3. ТОВ «НЕТФРЕЙМ» не несе відповідальності та не надає гарантій у разі втрати або знищення інформації внаслідок порушення правил використання програмних продуктів.

8.4. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала свої зобов'язання за цим Договором, зобов'язується відшкодувати іншій Стороні лише реальні збитки на підставі письмової претензії потерпілої Сторони з додаванням копій документів, що підтверджують розмір збитків.


9. Особисті дані

​9.1 Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI Замовник надає згоду та дозвіл на збір, обробку, реєстрацію, накопичення, безстрокове зберігання, адаптацію, зміну, поновлення, використання. , знищення, знеособлення персональних даних з першоджерел (включаючи паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), інформацію, отриману від Замовника будь-яким способом для виконання вимог чинного в Україні законодавства, захисту інтересів та прав Сторін, забезпечення цивільно - правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та звітності, надавати якісні послуги, інформувати про зміну вартості послуг, акції чи спеціальні пропозиції без отримання додаткової письмової згоди Замовник надає право знищувати персональні дані та обмежувати доступ до них, передавати їх третім особам.


9.2 Виконавець зобов'язується обробляти дані Замовника в суворій відповідності до Закону України "Про захист персональних даних".

9.3 Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що він як суб’єкт персональних даних знає та розуміє зміст Закону України «Про захист персональних даних»..

10. Дія Контракту

10.1 Договір набирає чинності з дати, зазначеної в п. 2.6 цього Договору, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором..


10.2 Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору. При внесенні змін до цього Договору Виконавець розміщує оновлений Договір з урахуванням внесених змін на сайті Виконавця за посиланням https://www.netframe.org/. У разі зміни умов оферти, зміни набрати чинності з моменту їх введення (оновлення версії Договору на сайті Виконавця). При цьому Виконавець гарантує і підтверджує, що актуальна версія тексту цього Договору, розміщена на сайті Виконавця за посиланням https://www.netframe.org/ , є дійсною

10.3 Договір припиняє свою дію в наступних випадках:

- закінчення строку дії Договору у зв'язку з виконанням Сторонами своїх зобов'язань;

- Відмова замовника від послуг. При цьому оплата послуг не повертається;

- відмови Виконавця від надання послуг після закінчення строку дії Договору ;

- розірвання договору Виконавцем у зв'язку з порушенням Замовником своїх зобов'язань, визначених умовами цього Договору.11. Форс мажор

​11.1. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору, на які Сторони не можуть вплинути і які повністю або частково перешкоджають виконанню Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони повністю або частково звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, при цьому строк виконання Стороною, на яку вплинули такі обставини, продовжується на строк дії цих обставин.


11.2. Circumstances of force majeure (force majeure) and extraordinary circumstances may include natural disasters, man-made accidents, military operations, public disturbances, adoption of acts by state authorities and local self-government bodies that will prevent the Parties from properly fulfilling their obligations under this Contract, revolutions, radiation, chemical pollution, etc.

11.3.До обставин непереборної сили (форс-мажор) та надзвичайних обставин можуть бути віднесені стихійні лиха, техногенні аварії, військові дії, громадські заворушення, прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування актів, які перешкоджатимуть належному виконанню Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, революції, радіаційне, хімічне забруднення тощо.

11.4. Кожна із Сторін цього Договору зобов'язана надати документальне підтвердження настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), видане Торгово-промисловою палатою України або її регіональним відділенням на місцях.


11.5. Якщо період дії обставин непереборної сили триває більше 60 днів, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір у встановленому порядку.12. Арбітраж

​12.1 Будь-які суперечки за цим Договором або пов’язані з ним вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.


12.2 У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів такі спори розглядаються та остаточно вирішуються у відповідному суді України.13. Заключні положення

​13.1 Цей Договір є юридичною угодою між Сторінами та регулює умови надання послуг з розробки Системи «Odoo».

13.2 Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту публічної оферти Клієнтом і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.


14. Контактна інформація

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕТФРЕЙМ».

Місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська,

буд. 154

ЄДРПОУ 43901522

https://www.netframe.org/